Home / Train

หลักสูตรและขอบเขตรายวิชา (ภาคทฤษฎี ๑๖ ชั่วโมง)


๑. การรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน (ปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง)

       (ก) การตรวจตราบริเวณสถานที่รับผิดชอบเทคนิคการตรวจการสังเกต และรับรู้สภาพแวดล้อมการรับรู้สถานการณ์การสังเกต การตรวจสอบบุคคลและสัมภาระ การสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคล

       (ข) องค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัย การห้ามเข้าพื้นที่ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การเคลื่อนย้ายคนไปในที่ปลอดภัย

       (ค) การควบคุมฝูงชน การสร้างสิ่งกีดขวาง หรือกำหนดเขตหวงห้าม การปิดกั้นสถานที่

๒. การเขียนรายงาน (ปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง)

       (ก) หลักการเขียนรายงาน การจดบันทึกข้อมูล เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม และ อย่างไร

       (ข) ความแตกต่างของชนิดและวัตถุประสงค์ของรายงาน

       (ค) ความถูกต้องตามกฏหมายและการรักษาความลับ

๓. การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน (ปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง)

       (ก) สิ่งที่อาจทำให้เกิดเหตุฉุกเฉิน ปัจจัยเสี่ยง เหตุเพลิงไหม้ เหตุระเบิด วัตถุต้องสงสัย วัตถุระเบิด

       (ข) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้ เหตุระเบิด เหตุเกิดจากอาวุธ กรณีพบอาวุธต้องสงสัย กรณีพบวัตถุระเบิด

       (ค) หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การรักษาสถานที่เกิดเหตุ

๔. การติดต่อสื่อสาร (ปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง)

       (ก) ทักษะติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดและการเขียน การโต้ตอบโดยการใช้คำพูดและไม่ใช้คำพูด การใช้ภาษาที่ดีและเหมาะสมในการพูดการเขียน หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การถ่ายทอดข้อความอย่างถูกต้อง

       (ข) เทคนิคในการสื่อสารโดยคำนึงถึง พฤติกรรม/การกระทำ ตามลักษณะของบุคคลหรือสถานการณ์ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การแสดงความรู้สึกต่อผู้อื่น (เช่น ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม คนพิการ บุคคลที่มีปัญหาทางจิต)

       (ค) เทคนิคและขั้นตอนการใช้วิทยุสื่อสารและการใช้โทรศัพท์

๕. หลักการใช้กำลัง (ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง)

       (ก) การใช้อำนาจตามกฏหมาย อธิบายถึงการใช้กำลังโดยชอบด้วยกฏหมาย การเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการใช้กำลัง

       (ข) สถาวะการทำงานภายใต้ความกดดันและการักษาความสงบเรียบร้อย

๖. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง)

       (ก) การจัดการพื้นที่ฉุกเฉิน

       (ข) การช่วยเหลือกรณี ช๊อค เป็นลมหมดสติ

       (ค) การช่วยเหลือกรณีเกิดการสำลัก หรือ มีการอุดตันทางเดินหายใจ (ผู้ใหญ่)

       (ง) ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)


๗. การจัดการจราจร (ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง)

       (ก) การควบคุมคน/ยานพาหนะในพื้นที่รับผิดชอบหรือทางสาธารณะกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

       (ข) การติดตามสภาพการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบ

       (ค) การใช้สัญญาณมือในการจัดการจราจร

       (ง) การใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมการจราจร

       (จ) การแต่งกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

       (ฉ) การส่งมอบหน้าที่

๘. การฝึกภาคสนาม (ปฏิบัติ ๙ ชั่วโมง)

       (ก) ระเบียบแถว

       (ข) การทำความเคารพ

       (ค) การต่อสู้ป้องกันด้วยมือเปล่า อาวุธมีด กระบอง

       (ง) อาวุธศึกษา


scroll To Top