Home / Service

1. มีทีมปฏิบัติการส่วนกลางพร้อมรับเรื่องประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง Cell Center 02-809-6600
2. มีทีมผู้จัดการเขตและสายตรวจโซนเข้าตรวจสอบหน่วยงานสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง
3. มีการประสานงาน รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทาง โปรแกรม Line แบบ Real Time
4. ตรวจสารเสพติดสม่ำเสมอในทุก 3 เดือน
5. สนับสนุนการฝึกอบรมและจัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดับเพลิงประจำปี
6. สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รักษาการณ์ในทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นscroll To Top