Home / Train


หลักสูตรและขอบเขตรายวิชา (ภาคทฤษฎี ๑๖ ชั่วโมง)

๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง)

       (ก) ความแตกต่างของงานรักษาความปลอดภัย เช่น การสอบสวน, การบังคับใช้กฎหมาย, การรักษาความปลอดภัย, การป้องกันการสูญเสีย และสายตรวจ

       (ข) ความรู้ ทักษะ ที่พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงาน

       (ค) รายละเอียดของงาน, กิจกรรมและความต้องการของพนักงานรักษาความปลอดภัย (เช่น การเดินทาง, เวลาพัก, ความเครียด, ความเสี่ยงภยันตราย เป็นต้น)

๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง)

       (ก) พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘

       (ข) จรรยาบรรณ ระเบียบ วินัยของพนักงานรักษาความปลอดภัย

       (ค) กฎหมายอาญา (เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน) ความรับผิดทางอาญา ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

       (ง) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน) การร้องทุกข์ สถานที่ร้องทุกข์ การจับ การค้นของราษฎร

๓. การรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน (ทฤษฎี ๓ ชั่วโมง)

       (ก) การตรวจตราบริเวณสถานที่รับผิดชอบเทคนิคการตรวจการสังเกต และรับรู้สภาพแวดล้อมการรับรู้สถานการณ์การสังเกต การตรวจสอบบุคคลและสัมภาระ การสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคล

       (ข) องค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัย การห้ามเข้าพื้นที่ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การเคลื่อนย้ายคนไปในที่ปลอดภัย

       (ค) การควบคุมฝูงชน การสร้างสิ่งกีดขวาง หรือกำหนดเขตหวงห้าม การปิดกั้นสถานที่

๔. การเขียนรายงาน (ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง)

       (ก) หลักการเขียนรายงาน การจดบันทึกข้อมูล เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม และ อย่างไร

       (ข) ความแตกต่างของชนิดและวัตถุประสงค์ของรายงาน

       (ค) ความถูกต้องตามกฏหมายและการรักษาความลับ

๕. การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง)

       (ก) สิ่งที่อาจทำให้เกิดเหตุฉุกเฉิน ปัจจัยเสี่ยง เหตุเพลิงไหม้ เหตุระเบิด วัตถุต้องสงสัย วัตถุระเบิด

       (ข) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้ เหตุระเบิด เหตุเกิดจากอาวุธ กรณีพบอาวุธต้องสงสัย กรณีพบวัตถุระเบิด

       (ค) หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การรักษาสถานที่เกิดเหตุ

๖. การติดต่อสื่อสาร (ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง)

       (ก) ทักษะติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดและการเขียน การโต้ตอบโดยการใช้คำพูดและไม่ใช้คำพูด การใช้ภาษาที่ดีและเหมาะสมในการพูดการเขียน หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การถ่ายทอดข้อความอย่างถูกต้อง

       (ข) เทคนิคในการสื่อสารโดยคำนึงถึง พฤติกรรม/การกระทำ ตามลักษณะของบุคคลหรือสถานการณ์ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การแสดงความรู้สึกต่อผู้อื่น (เช่น ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม คนพิการ บุคคลที่มีปัญหาทางจิต)

       (ค) เทคนิคและขั้นตอนการใช้วิทยุสื่อสารและการใช้โทรศัพท์

๗. หลักการใช้กำลัง (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง)

       (ก) การใช้อำนาจตามกฏหมาย อธิบายถึงการใช้กำลังโดยชอบด้วยกฏหมาย การเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการใช้กำลัง

       (ข) สถาวะการทำงานภายใต้ความกดดันและการักษาความสงบเรียบร้อย

๘. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง)

       (ก) การจัดการพื้นที่ฉุกเฉิน

       (ข) การช่วยเหลือกรณี ช๊อค เป็นลมหมดสติ

       (ค) การช่วยเหลือกรณีเกิดการสำลัก หรือ มีการอุดตันทางเดินหายใจ (ผู้ใหญ่)

       (ง) ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

๙. การจัดการจราจร (ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง)

       (ก) การควบคุมคน/ยานพาหนะในพื้นที่รับผิดชอบหรือทางสาธารณะกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

       (ข) การติดตามสภาพการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบ

       (ค) การใช้สัญญาณมือในการจัดการจราจร

       (ง) การใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมการจราจร

       (จ) การแต่งกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

       (ฉ) การส่งมอบหน้าที่
                                                                                  


 


scroll To Top