Home / Service

1. ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานแบบครบวงจร

1.1 คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

  • อายุตั้งแต่ 23 - 50 ปี รูปร่างสันทัด สมส่วน

  • จบการศึกษาขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายกำหนด

  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อ

  • ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญกร (ทางบริษัทฯ ส่งตรวจประติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

  • ไม่เป็นผู้ใช้สารเสพติด (ทางบริษัทฯ มีขั้นตอนตรวจในตอนรับสมัครและตรวจซ้ำในทุก 3 เดือน ที่หน่วยงาน)

  • พนักงานรักษาความปลอดภัย มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

1.2 การฝึกอบรม (ตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด)

  • ภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง

  • ภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง

  • การทดสอบ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 80 เปอร์เซ็นขึ้นไปของการทดสอบ

2. ให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลทั่วไป เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตวิชาชีพรักษาความปลอดภัยscroll To Top