Home / Policy

1. ตอบสนองความต้องการในงานบริการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานระดับสากล

2. ส่งเสริมวิชาชีพรักษาความปลอดภัย เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรในวิชาชีพนี้
     ให้มีความทัดเทียมในระดับนานาชาติ

3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานแก่พนักงาน และหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ


scroll To Top