pro-activeguard

24 Hours Security

Service Center Apply Now

TrainingSECURITY PRO-ACTIVE GUARD

บริษัท รักษาความปลอดภัย โปร-แอ๊คทีฟการ์ดอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด การคัดเลือกพนักงานทางแผนกบุคคลจะส่งประวัติพนักงานให้กับแผนกตรวจสอบประวัติ กองทะเบียนอาชญากร กรมตำรวจเพื่อ ยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวไม่เคยกระทำความผิดทางคดีอาญา สามารถปฏิบัติหน้าที่กับเราได้ การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานตามหลักสูตรมาตรฐาน สากลของบริษัท โปร-แอ๊คทีฟ การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด ก่อนที่จะรับพันกงานรักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยฝึกอบรมตั้งแต่ด้านรักษาความปลอดภัยด้านพลเรือนความรู้พื้น ฐานการดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ การป้องกันการโจรกรรม และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่และการสูญเสียโดยใช่เหตุของทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง อาทิเช่น การปิดน้ำ ปิดไฟฟ้า หรือเครื่องปรับอากาศที่เปิดทิ้งไว้ ระเบียบวินัยทางทหาร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การต่อสู้มือเปล่า การจราจร การประชาสัมพันธ์ การใช้อาวุธประจำกาย วิธีสังเกตบุคคลแปลกหน้า เวลา เข้า-ออก ตามสถานที่ของลูกค้า การตรวจค้นพนักงานบุคคลภายนอกและยานพาหนะเข้า-ออก การแลกบัตร ทำใบผ่านบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเข้าสถานที่ต่างๆ ของผู้ว่าจ้าง และอื่นๆจนครบหลักสูตร และมีการสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และทดลองงานในขั้นสุดท้ายก่อนการเข้าปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้ได้รับการบรรจุโดยเฉลี่ยประมาณ 60% จากจำนวนผู้สมัคร ในแต่ละรุ่น

Outstanding Characteristics of the operation of SECURITY PRO-ACTIVE GUARD INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD In selecting our staff, our Personnel Section will send their urriculm vitae to the Criminal Records Section of the Police Department for checking to make sure the those persons have never committed any criminal affence and can carry out their duties with us. As for the training of security guards the company will select and train according to its universally standard course before accepting them as such and assigning them their duties. They will be trained on such subjects as security safeguarding, civic problems, basic fire fighting technique, aid for accident victims, protection against theft and various other events which may occur during the execution of their duties, prevention of unreasonable losses of the Employer's property such as turning off water taps left running or turning off electricity or air-conditioners left operating, and other subjects such as military rules and disciline, basic first aid practices, unanmed combat, traffic, public relations, use of personnel arms. How to notice strangers when entering and leaving customers's place, check and search of the staff, outsiders and vehicles entering and leaving, exchange of cards and making of passes for customers, visitors or other persons to enter the Employer's various places and other instruction to complete the course. And those security guards must pass and examination and undergo a period of probation at the last stage before being accepted in assignment From such operation in the past, those accepted in assignment averaged about 60% of the candidates of such class.

 • ฝึกอบรมด้านระเบียบวินัย ตามลักษณะการฝึกแบบทหาร แลตำรวจ
 • เสริมพัฒนาการด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสม
 • ฝึกการรายงานเหตุการณ์ และการแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • ฝึกทักษะการสังเกตุและจดจำรูปพรรณสัณฐาน
 • อบรมด้านจริยธรรมในอาชีพ และเรียนรูกฎหมายเบื้องต้น
 • ฝึกประสารงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เสริมทักษะความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีของการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
 • Training for discipline following the military and police training standard.
 • Training in terms of the communication skills and appropriate human relationships.
 • Training on how to report normal events and emergency ones.
 • Training on how to notice and indentify.
 • Training with ethics and fundamental of law.
 • Training on how to co-operate with govemment sectors and private ones.
 • Training with knowledge on the fundamental of security technologies.

 • เรียนรู้ขั้นตอนการดับเพลิง การผจญเพลิงทั้งพื้นที่กว้างขวางและอาคารสูง
 • อบรมด้านการจรจรทั้งในและนอกสถานที่
 • ฝึกการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น วิทยุสื่อสาร อาวุธประจำกาย
 • ฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวและการจับกุมคนร้าย
 • Learn steps of fire control and fire confront bath on lands and high building.
 • Learn about traffic for both internal and external places.
 • Learn how to use security equipment. Such as radio and weapons.
 • Learn about self-defense and arresting.

Copyright © 2017 SECURITY PRO-ACTIVE GUARD INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD

จำนวนผู้เข้าชม : 296238

www.pro-activeguard.co.th