pro-activeguard

24 Hours Security

Service Center Apply Now

ProfileSECURITY PRO-ACTIVE GUARD

บริษัท รักษาความปลอดภัย โปร-แอ๊คทีฟการ์ดอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย
ที่เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงสุดหลังการขายในประเทศไทยเป็นแห่งแรก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โดยการนำของ คุณสมศักดิ์ ชาญวิทยางกูร ประธานกรรมการ
บริษัทฯ/บริหารการตลาด ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของงานรักษาความปลอดภัย ว่าเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบสุขและความมั่นคง จึงรวบรวมทีมงาน ทั้ง
ตำรวจและทหาร นักธุรกิจ เอกชน ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้านรักษาความ
ปลอดภัยมาร่วมกันบุกเบิก เพื่อให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ แม้จะเริ่มจากก้าวเล็กๆ
และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพียง 59 คน ซึ่งเทียบไม่ได้กับบริษัทรักษาความปลอดภัย
ของต่างประเทศ ที่เข้ามาเป็นผู้นำตลาดอยู่ในขณะนั้น

บริษัท รักษาความปลอดภัย โปร-แอ๊คทีฟการ์ดอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้บริการรักษาความปลอดภัย
ทั่วประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ และความเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่าย จึงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่ใช้บริการโดยทั่วไป ทำให้สามารถก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยอัตราการเจริญเติบโตที่พุ่งสูงตลอดมา ปัจจุบันบริษัท รักษาความปลอดภัย โปร-แอ๊คทีฟการ์ดอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาดด้านรักษาความปลอดภัยของไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังเป็นผู้นำด้านการตลาดทั่วประเทศไทยอย่างมืออาชีพด้านงานรักษาความ
ปลอดภัยระบบครบวงจรหลังการขายที่ลูกค้ายอมรับได้ ด้วยเจตนารมณ์ที่บริษัท รักษาความปลอดภัย โปร-แอ๊คทีฟการ์ดอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ
ได้ให้การบริการด้านงานรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างครบวงจร โดยได้มีนโยบายให้ขยายความปลอดภัย รวมถึงการที่จะทำ
ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ความเชื่อถือ และเกิดความั่นใจในประสิทธิภาพ ของการให้บริการ
กลุ่มบริษัท รักษาความปลอดภัย โปร-แอ๊คทีฟการ์ด ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทั้งในส่วนของบุคลากรและการให้บริการ
โดยได้ยึดหลักเป็นแนวทางเดียวกันในการบริหาร จัดการ และให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน และยังได้
ให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งที่พักอาศัย

ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปี ที่บริษัท รักษาความปลอดภัย โปร-แอ๊คทีฟการ์ดอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินกิจการมา ผู้บริหารได้ตะหนักถึงความรับผิดชอบในการให้บริการ การสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า จึงได้มุ่งมั่นในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรอันเป็นทรัพยากรสำคัญอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของงานบริการ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด , ซี.ซี.ที.วี. วงจรปิด,การ์ดสแกน, นาฬิกายามอิเล็คทรอนิกส์(มอส) เข้ามาผสมผสาน เพื่ออำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ

SECURITY PRO-ACTIVE GUARD INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD is the first company focused quality and efficiency after sale service security. Founded 1 st November 1995 by bringing Mr.Somsak Chanvithayangkul (President/Administrate The Marketing) which has seen the importance of job security that one the key factors to creating peace and stability. We are collected and police teams private military business experienced and expertise in the security came together to pioneer the same level with international standards. Even from a small cutting and staff security only 59 people not compared with its international security that became a market leader in that time.

SECURITY PRO-ACTIVE GUARD INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD has been serving maintain security around Thailand. With a commitment to provide quality service and
fairness to everyone is accepted. We are able to make progress fast with a
growth rate soaring ever since.

Today SECURITY PRO-ACTIVE GUARD INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD has become a maket leader in fighting the security of Thai enjoys images and who is also a leading marketing professionals aross Thailand as security. Comprehensive system of after-sales customer service recognized by the security agencies. Both public and private as well as residential.

During more than 22 years or SECURITY PRO-ACTIVE GUARD INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD
has been operating. Management recognizes its responsibility to provide the building. Ensyre the safety of lives and property of clients has committed to developing and developed. People as important resources continued. As well as improve the quality of the service. Bringing advanced technology to combine to facilitate and create interest most customers who use the service .

ผังโครงสร้างบริษัท

ผังโครงสร้างบริษัท

Copyright © 2017 SECURITY PRO-ACTIVE GUARD INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.

จำนวนผู้เข้าชม : 296236

www.pro-activeguard.co.th